การเก็บรักษาข้อมูล
เราจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราให้ความสำคัญและถือเป็นความลับ แต่อาจจะมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลภายนอกในบางกรณี

Cookies
เรามีการใช้ Cookies และ Session ในเวบไซต์ คุณสามารถปฏิเสธการเก็บข้อมูลได้ทุกเวลาโดยการตั้งค่าใน Browser ของคุณ

ลิขสิทธิ์
เราให้ความสำคัญและใส่ใจในเรื่องลิขสิทธิ์เป็นสำคัญ เราไม่สนับสนุนการละเมิดลิขสิทธิ์ในทุกกรณี ก่อนนำสินค้าเข้ามาขายทางเราจีมีตรวจสอบลิขสิทธิ์ในเบื้องต้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากลิขสิทธิ์ในประเทศมีจำนวนมาก หากสินค้าที่นำมาขายไปละเมิดลิขสิทธิ์ของท่านโดยไม่ตั้งใจ  กรุณาส่งข้อมูลให้กับเราเพื่อดำเนินการต่อไป เรายินดีให้ความร่วมมืออย่างดี

การรับประกัน
หากไม่พอใจในสินค้า ทางเรารับประกันคืนเงินใน 7 วัน